TsjilTV

Eerstvolgende uitzending
Datum
Wo 22 september 2021
Tijd
06:00 tot 09:00
Genre
Serie, Jeugd
Twitter hashtag
#tsjiltv
Deel-url
gids.tv/27013909

TsjilTV is it berneprogramma fan Omrop Fryslân. It is geskikt foar bern tusken de 2 en 10 jier. It is in magazineprogramma mei in samling fan nije en âlde programma's. It giet om programma's sa as Tomke, Kening Hert & Harry Hazze, Bear Boeloe, WitWat en Wat tekenje ik. Omrop Fryslân draacht mei Omrop Fryslân Tsjil by oan de ambysjes fan Taalplan Frysk 2030. Wy ynvestearje mei Taalplan Frysk yn de kwaliteit fan Frysk ûnderwiis op alle skoallen en alle ûnderwiisnivo's. Taalplan Frysk 2030 is in gearwurking fan Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden, Omrop Fryslân, Semko, SFBO en de provinsje Fryslân. www.taalplan.frl


Onze nieuwe app is nu al te testen! Download hem op apps.gids.tv

Meer op tv: TT Assen op tv , TV-programma's Met Onderwerp "iPhone" op tv en Excelsior op tv